กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์

บูรณาการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ จัดกิจกรรมอบรมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีการปลูก