บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและทายาทเกษตร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและทายาทเกษตรกร ระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 7 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) โดยว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ