ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564

ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุน ค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในกิจกรรมเสริมสภาพคล่อง การรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 โดยกรมการค้าภายใน และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ