ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ “นาแปลงใหญ่”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ “นาแปลงใหญ่” ร่วมคิด ร่วมทำ อย่างถูกวิธี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการจัดการตลาด เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เครดิต สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง