เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมดำเนินงานกับสำนักงานฯ

นายบุญธรรม แสงทอง
บ้านเลขที่ 84/4 หมู่ที่ 11 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 080-7062354

ได้รับประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ตามโครงการ ยกระดับความคิด ติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สาขาเศรษฐกิจพอเพียง รับรางวัลจากนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

 

 

ระดับการศึกษา
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม ในอดีตได้ทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และโครงการฟาร์มตัวอย่างหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในปัจจุบัน ทำงานประจำตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง แต่เนื่องจากมีรายได้น้อย จึงหันมาทำการเกษตรควบคู่กับงานประจำด้วย

แนวคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาด้านพื้นฐานโดยการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพึ่งตนเองเป็นหลัก  ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง  พิจารณาถึงความเหมาะสมพอดี มีเหตุผลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติของการดำเนินชีวิต

การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร
-ได้รับการรับรอง พืช GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 1 บ่อ จำนวน 500 ตัว
ด้านการปลูกพืช ปลูกแก้วมังกร 3 แปลง 3 สายพันธุ์ จำนวน 6 ไร่ 505 หลัก
ปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร1 จำนวน 4 ไร่ จำนวน 170 ต้น
ปลูกยางพารา จำนวน 3 ไร่
ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค
ทำนา จำนวน 2 ไร่
ด้านปศุสัตว์
ไก่ไข่ จำนวน 15 ตัว
โคพื้นเมือง จำนวน 2 ตัว
ด้านสิ่งแวดล้อม
ใช้มูลโค ไก่ ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
วิทยากรให้ความรู้นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่นักเรียนนักศึกษาในเขต หมู่บ้าน

 

นายอำมร  สุขวิน บ้านเลขที่ 291 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 089-4641187

ได้รับประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ตามโครงการ ยกระดับความคิด ติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สาขาผู้นำชุมชนและเครือข่าย รับรางวัลจากนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

 

 

 

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา ปีที่ 6

แนวคิดด้านการพึ่งตนเองในเรื่องปัจจัยการผลิต  ลด ละเลิกสารเคมี  ใช้ข้อมูลพิจารณาในการดำเนินชีวิต  มีความมั่นใจ  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้  เกษตรผสมผสาน  ดำรงชีวิตพอเพียง

การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร
1.ทำนาเกษตรอินทรีย์
2.ปลูกผัก
3.เลี้ยงสัตว์
4.สวนผสมผสาน
5.การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร

 

 

นายนัน ชูเอียด บ้านเลขที่ 150 บ้านในกอย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์มือถือ 087-8377042

ริเริ่มจากการศึกษาหาความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถนำมาพัฒนา ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีใจรักทางการเกษตร ขยัน อดทน สู้งานและดูแลเอาใจใส่ตลอดจนต้องเป็นนักพัฒนาการเกษตรที่มีรายได้ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนในได้เป็นอย่างดี

ระดับการศึกษา

จบ ป.4 โรงเรียนวัดนาโอ่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และจบ ป.6 จาก การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้จากที่อื่นอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองและผู้อื่น โดยจะนำหลักและความรู้ที่ศึกษากลับไปปฏิบัติให้เห็นผลจนสำเร็จ เพราะสามารถเป็นช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับเกษตรกรที่สนใจและพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี

การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร

การทำแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน, การเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น, การผลิตน้ำส้มควันไม้, เทคนิคการเพิ่มแรงดันน้ำในแปลงปลุกพืช, การผลิตเครื่องให้ปุ๋ยทางน้ำ, เทคนิคและวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากทางสละ