วีทีอาร์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วีทีอาร์

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วีทีอาร์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

วีทีอาร์

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านทำไข่ในหิน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน

วันที่ 16 มกราคม 2563

นายโสภณ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวฐิมาภรณ์ ทองไซร้ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายประสงค์ บุญจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มีผู้แทนเกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน ของตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน รวมทั้งนางเกษร บุญสนิท สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เขตอำเภอควนขนุน และนายสังวร เทพชู ผู้แทนสภาเกษตรกรกรระดับตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าว ได้เสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1.พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

2.การวางแผนด้านการเงิน กับ กองทุนการออมแห่งชาติ

3.การขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรเกษตรในตำบล

4.ปัญหาและความต้องการภาคการเกษตรของตำบล

จากการที่ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในพื้นที่ตำบลดอนทราย นั้น มีปัญหาหลักด้านการเกษตร คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ไม่สามารถทำได้ทั้งปี การแก้ไขปัญหาและการจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องที่สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ผู้แทนสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ต้องร่วมกันดำเนินการ ต่อไป

————————————————
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง


 

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2562 วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดย นายสิทธินันท์ สวนจันทร์ ฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวลักษณ์ กุลสวัสดิ์ ส่วนประเมินผลกำกับการบริหารจัดการที่ดี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เลขที่ 95-97 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทร 074-673-850

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม PGS วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

โดย นายสิทธินันท์ สวนจันทร์ ฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวลักษณ์ กุลสวัสดิ์ ส่วนประเมินผลกำกับการบริหารจัดการที่ดี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เลขที่ 95-97 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทร 074-673-850

1 2