โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนากลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.คลองทรายขาว ม. 4, 5, 6 ในหมู่ที่ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูปเพื่อพัฒนามังคุด และในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีคุณภาพ และการต่ออายุแปลงมังคุดตามมาตรฐาน GAP โดยสมาชิกกลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพมังคุดได้อย่างต่อเนื่อง

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัทลุง เมืองเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ” ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีส่วนราชการที่เกียวข้อง พร้อมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน

วีทีอาร์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วีทีอาร์

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วีทีอาร์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

วีทีอาร์

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านทำไข่ในหิน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน

วันที่ 16 มกราคม 2563

นายโสภณ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวฐิมาภรณ์ ทองไซร้ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายประสงค์ บุญจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มีผู้แทนเกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน ของตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน รวมทั้งนางเกษร บุญสนิท สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เขตอำเภอควนขนุน และนายสังวร เทพชู ผู้แทนสภาเกษตรกรกรระดับตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าว ได้เสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1.พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

2.การวางแผนด้านการเงิน กับ กองทุนการออมแห่งชาติ

3.การขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรเกษตรในตำบล

4.ปัญหาและความต้องการภาคการเกษตรของตำบล

จากการที่ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในพื้นที่ตำบลดอนทราย นั้น มีปัญหาหลักด้านการเกษตร คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ไม่สามารถทำได้ทั้งปี การแก้ไขปัญหาและการจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องที่สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ผู้แทนสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ต้องร่วมกันดำเนินการ ต่อไป

————————————————
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง


 

1 2