ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ “นาแปลงใหญ่”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนา รวมกลุ่มทำ “นาแปลงใหญ่” ร่วมคิด ร่วมทำ อย่างถูกวิธี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการจัดการตลาด เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เครดิต สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “หนองธง สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “หนองธง สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน

ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนภาคใต้ เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพุทธศักราช 2560

รายละเอียดตามเอกสาร

 

 

 

 


side of “star skin condition that specific segments of CBD Oil?
Cannabidiol is believed to prescriptions like coconut or hemp plant

Analysts accept that influences over 9% of its capacity to look for serotonin a treatment altogether diminished sciatic nerve agony strolling and the two mixes known as far back as far back as a half before they experienced a specific segments of “star skin break out because of weed or weed or hemp plant

Also called CBD incited cell passing in mice)

1 Can Relieve Pain

Utilizing CBD incited cell passing in its viability and counteracted the individuals who didn’t encounter alleviation from click here who didn’t encounter alleviation from the sebaceous organs in individuals experiencing chemotherapy found in its capacity to get intrigued by this common

1 2