การดำเนินการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบแห่งชาติ ปี 2560

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพือร่วมเทิดพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลความสำเร็จสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง โทร 074-673-850 ในวัน เวลาราชการ

หรือที่เว็บไซต์ http://nfcplg.com

แนบ 2-แบบฟอร์มใบสมัคร

แนบ 5 -หลักเกณฑ์คัดเลือก (ล่าสุด)