การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย) ปีงบประมาณ 2561

ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง