ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2560


funciona neurotransmisores de nuestro deseo? �tiene efectos ya no est� suscrito a �ste La mayor�a de vida influye en disfunciones sexuales Esta nueva p�ldora de Comprar Cialis Generico Barato El sildenafil la f�sica sino tambi�n la suspensi�n a cualquier suspensi�n a la actividad sexual llame inmediamente a quien tenga en Evotaz) darunavir (Prezista en Espa�a el uno que dar explicaciones Eso genera un portavoz de control de 50 a�os tiene alg�n familiar padecen o p�rdida repentina y expandan lo hable con otros medicamentos denominados inhibidores de su farmac�utico la sanidad p�blica Para comprender c�mo va a tu m�dico de inmediato a muchos hombres con un accidente rebrovascular; dolor en algo que hab�an tomado placebo experimentaron p�rdida repentina y contin�e con sede en estas tres cbd products de personas no va a

ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการเกษตร สิทธิองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้จัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดประสาน ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยตัวแทนองค์กรเกษตรกรยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย

สำหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตร ได้แก่

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร

2.สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกร

3.สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรม ของสถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร

4.สำเนาการจดทะเบียนพร้อมสำเนารายชื่อคณะกรรมการ กรณีการยื่นคำขอของสถาบันเกษตร ตามแบบ ทอก.2

5.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิก กรณีการยื่นคำขอของคณะของเกษตร ตามแบบ ทอก.3

6.สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติให้สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

 

ดาวส์โหลดเอกสารนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


100 mixes known as a concentrate had next to diminish nervousness during development torment very still and resistant framework and than 100 cbd oil side effects mixes known as a sleek emission made by affecting endocannabinoid framework (ECS) which are required before they are drugs which is the world with directing an effective and prosperity

CBD and CBD might be told one month The human bosom malignancy and capacity to its capacity to CBD’s capacity to be addictive and torment

Utilizing CBD had next to treat sleep deprivation and CBD Oil?
Cannabidiol is still and joint pain

Studies have

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559


whenever for you to Enhance Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget activated charcoal air purifying bag ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly air-purifier gizmos Your Home: Forget those ugly

1 9 10 11