โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมพรรษา ครบรอบ 60 พรรษา ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนากลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.คลองทรายขาว ม. 4, 5, 6 ในหมู่ที่ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูปเพื่อพัฒนามังคุด และในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีคุณภาพ และการต่ออายุแปลงมังคุดตามมาตรฐาน GAP โดยสมาชิกกลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพมังคุดได้อย่างต่อเนื่อง

 

1 2 3 4 11