โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนากลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.คลองทรายขาว ม. 4, 5, 6 ในหมู่ที่ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูปเพื่อพัฒนามังคุด และในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีคุณภาพ และการต่ออายุแปลงมังคุดตามมาตรฐาน GAP โดยสมาชิกกลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพมังคุดได้อย่างต่อเนื่อง

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัทลุง เมืองเกษตรปลอดภัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ” ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีส่วนราชการที่เกียวข้อง พร้อมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล โดยกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติเกษตรกร
(1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย
(3) พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
(4) เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (3) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม
(5) ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน
(1) เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) อายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
(3) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
(4) มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
(5) ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
(6) ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(8) ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(9) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

วีทีอาร์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมกลุ่มพัฒนาธุรกิจรายสินค้าเกษตรฯ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล เป็นเกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมกลุ่มพัฒนาธุรกิจรายสินค้าเกษตร เป็นเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด (ไข่ในหิน) ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 2 3 4 11