โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านทำไข่ในหิน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ฉบับที่ 3

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19)

ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน

วันที่ 16 มกราคม 2563

นายโสภณ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวฐิมาภรณ์ ทองไซร้ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายประสงค์ บุญจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มีผู้แทนเกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน ของตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน รวมทั้งนางเกษร บุญสนิท สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เขตอำเภอควนขนุน และนายสังวร เทพชู ผู้แทนสภาเกษตรกรกรระดับตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าว ได้เสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1.พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

2.การวางแผนด้านการเงิน กับ กองทุนการออมแห่งชาติ

3.การขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรเกษตรในตำบล

4.ปัญหาและความต้องการภาคการเกษตรของตำบล

จากการที่ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในพื้นที่ตำบลดอนทราย นั้น มีปัญหาหลักด้านการเกษตร คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ไม่สามารถทำได้ทั้งปี การแก้ไขปัญหาและการจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องที่สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ผู้แทนสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นที่ต้องร่วมกันดำเนินการ ต่อไป

————————————————
ภาพ / ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง


 

1 2 3 4 5 10